צוות המשרד עומד לרשותכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פירוק שיתוף בין בני זוג

 

מה עושים עם הדירה או מקרקעין משותפים?

 
החלטתם לפרק את החבילה, כך יהיה גם בקשר לכלל נכסיכם, בין מיטלטלין ובין מקרקעין.

אם בבעלותכם נכס מקרקעין משותף, עליכם יהיה לפרק את השותפות באותו נכס, בדרך של העברה ביניכם אגב גירושין, או בדרך של מכירה לצד ג'. פירוק השיתוף יכול שייעשה בהסכמה או באמצעות הליך משפטי (אכיפת פס"ד).

יש להבחין בין זוגות שנישאו טרם חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973 (להלן: "החוק") אשר תוקפו החל מהראשון לינואר 1974, לבין אלו שנישאו לאחר מועד זה.

על זוגות אשר נישאו לפני כניסת החוק לתוקף חלה "חזקת השיתוף", והינם רשאים לתבוע פירוק שיתוף בכל שלב של תקופת נישואיהם או בשלב של הליך הגירושין.

לעומתם, אלו שנישאו לאחר כניסת חוק יחסי ממון לתוקף ייראו את נכסיהם מחולקים בדרך של איזון משאבים, כלומר חלוקת כלל נכסיהם באופן שווה ביניהם, למעט נכסים שהתקבלו בירושה, במתנה, גמלה מביטוח לאומי, פיצויים בשל נזקי גוף, או כאלו שהצטברו לפני מועד הנישואין.

 

מהו "פירוק שיתוף"?

 
 
סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מעניק לכל שותף בנכס מקרקעין את הזכות לתבוע פירוק השיתוף בכל עת.
קיימות כל מיני סיטואציות בהן אנשים הופכים להיות שותפים בנכס מקרקעין: שותפים עסקיים, יורשים, ובני זוג. במאמר זה אנו נתמקד בפירוק שיתוף בין בני זוג שעומדים להתגרש.
לענייננו כשמדובר בבני זוג, הרי שתביעה לפירוק שיתוף תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני האזורי עפ"י הסמכות המקומית. יובהר כי הסמכות המקומית אינה מושפעת משווי הנכסים, מיקומם הגיאוגרפי ומצבם הרישומי המשפטי.

 
 
 
 
 
 
 

האם התהליך תלוי בגורמים אחרים?

 
 
הליך פירוק שיתוף בין בני זוג הינו הליך טעון רגשית וכלכלית שכן לכל צד אינטרסים משלו בצד מעורבות של שיקולים נוספים במקרה בו ישנם קטינים הדרושים למדור.

הליך הגירושין טומן בחובו מטוטלת של סערת רגשות ושינויים דרסטיים בחיים היום יומיים, הן להורים והן לילדים, בין היתר נושא זמני שהות. לרוב, כאשר המצב הכלכלי מאפשר זאת, ההורה המשמורן יבקש להמשיך לדור עם הקטינים בדירה המשותפת על מנת לשמר את המעט שניתן (מקום מגורים מוכר, סביבה תומכת) במסגרת הקרע שמתרגש ומתהווה על כורחם של הילדים.

לעיתים, אין להורה המשמורן אמצעים כספיים על מנת לרכוש את חלקו של בן הזוג השני, ולעיתים בן הזוג השני אף אינו מעוניין להעביר את חלקו במחיר פחות ומעדיף למכור את הנכס בשוק החופשי לצד שלישי על מנת לזכות במחיר גבוה יותר, או שכלל מעוניין בעצמו לרכוש את החלק של בן זוגו.

חשוב לציין כי בן הזוג המעוניין למכור את חלקו יהיה חייב להציעו לבן הזוג השני לפני שיציע אותו לצד ג' אחר בהתאם לסעיף 101 לחוק המקרקעין לפי השווי המקסימאלי אשר יוצע על ידי צד ג' או לחילופין בכפוף לקביעה עפ"י חוו"ד שמאי אשר יקבע את שווי הנכס למכירה, בתנאי להסכמה בין הצדדים.

במקרה שבני הזוג לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי מכירת הנכס, או במקרה שבני הזוג הגיעו להחלטה למכור את הנכס לצד שלישי, אך אחד מבני הזוג מחליט בשל סיבותיו השמורות עמו להערים קשיים על הצד השני בעת המכירה, הרי שבנסיבות אלו לא יהיה מנוס מלפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בתביעה לפירוק שיתוף לשם התערבות שיפוטית על מנת להכריח את הסרבן למכור את הנכס בתנאים כאשר יקבע ביהמ"ש, ואשר לרוב ימנה ביהמ"ש כונס נכסים (לרוב יתמנה אחד מעורכי דין הצדדים או שניהם יחד) ושמאי מקרקעין אשר יישום את הנכס לשם הוצאתה לפועל של המכירה ביעילות ובמהירות. הכונסים כפופים ומפוקחים על ידי ביהמ"ש ופועלים על פי הוראותיו. הכונסים יפעלו יחדיו ובתיאום לשם פרסום הדירה, קבלת הצעות בכתב, קיום התמחרות בין מציעים, ולהכנת הסכם המכר אשר לאחר חתימתו יידרשו לאישור ביהמ"ש. כאמור, כל ההליך מפוקח ונדרש לאישור על ידי בית המשפט אשר מינה את הכונסים.
 
 

ההליך המשפטי של פירוק השיתוף:

 
מי שהינו שותף בנכס מקרקעין יכול בכל עת לפנות לבית המשפט על מנת לבקש את פירוק השיתוף ולרוב לא יינתן שיקול דעת לבית המשפט אשר ייתן צו לפירוק בהתאם לחוק המקרקעין.
ברם, כאשר מדובר בפירוק שיתוף של נכס מקרקעין בבעלות זוג שעומד להתגרש, התיק הופך למורכב יותר ובית המשפט יברר את הסוגיות הנלוות לתיק הגירושין וההשלכות הכלכליות במסגרת התיק כולו לפני שייעתר למתן צו לפירוק שיתוף.

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, בהתאם לערכאה אשר קנתה סמכות, יביא בחשבון את טובת הילדים, יברר לאן יעברו במקרה של מכירה לצד ג', יבדוק כי אכן יישאר לצדדים הון מספק לרכישת דירה חלופית או להבטיח מגורים בכבוד, יבדוק את האלטרנטיבה למכור/ להעביר את הנכס להורה המשמורן על מנת לשמר את תנאי החיים והסביבה של הילדים.

 

האם קיימות אלטרנטיבות להליך המשפטי?

 
חשוב לציין, כי תביעת פירוק שיתוף נועדה למעשה לכפות את מכירת הדירה על הצד שאינו מעוניין למכור, או שמערים קשיים למכירה. כמו בכל נושא הקשור לגירושין, המלצתי הכנה הינה לנסות להגיע להסכמות במסגרת הבנות ופשרה, דהיינו – הסכם גירושין הכולל את כל הסוגיות (מזונות, הסדרי ראיה, לימודים וחודים, חופשות וחגים לרבות תנאים לחופשות בחו"ל, פירוק שיתוף, ומשמורת) בתנאים שיוסכמו על שני הצדדים עוד טרם תחילתו של ההליך המשפטי אשר יכול שיימשך זמן רב, שלא לדבר על הקושי הרגשי הטמון בהם. בני זוג המעוניינים להתגרש, יכולים גם לפנות להליך גישור אשר יסייע להם להגיע להסכמות ולפשרות ובאופן זה כך לגבש הסכם גירושין, בו יצוין אחת מהחלופות בענייננו זה, לדוגמא:
 
  • העברת חלקו בדירה של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני, ובהתאם יופחת חלק המדור במזונות אותו היה עליו לשלם, כולו או מקצתו בהתאמה.
  • במקרה שבני הזוג בעלים של מספר דירות, מומלץ לשקול אפשרות של חלוקת זכות הבעלות בדירות כשהן מועברות לכ"א במלואן בהתאמה לשווין ("חלוקה בעין"), קרי, כ"א יקבל דירה ואזי הצד שדירתו שווה יותר יפצה את משנהו בסכום כספי בגובה הפרש פער השווי ביניהן. בדרך זו נמנע מכר של כל דירה על השלכות המיסוי הטמונות בפעולת המכר, ובכך אף לא יהא צורך בעזיבת הנכסים ובשינוי משמעותי משגרת החיים וסביבת המגורים לה התרגלו הצדדים, ובכך הלכה למעשה כלל הנכסים יאוזנו ואף צד לא ייפגע כספית, ואף יכול וייחסכו מהם הוצאות בגין עשיית חוזי מכר, תיווך, מיסוי, הוצאות בגין העברת דירה ועוד כיב' בשאר עוגמת נפש ותחושת העקירה מבית המגורים.
  • אף לו הגיעו הצדדים לכלל הבנה כי נכס מסוים יש למכור לצד ג', אזי מומלץ לקבוע בהסדר את המנגנון למכירתו אשר יכלול בין השאר לוח הזמנים והמועדים לו יהיו מחויבים הצדדים, ואופן ותנאי הצגת הדירה לצדדי ג', וכל זאת על מנת לחסוך בחשדות הדדיים אשר מטבע הדברים צפים ועולים בהליכי הגירושים.
 
יש לציין, כי כאשר ישנם ילדים, הפתרון המועדף יהיה לאפשר לילדים ולהורה המשמורן להמשיך לדור בדירה עד הגיע אחרון הילדים לגיל 21 או אחר כפי הסכמת הצדדים, משום שכך הילדים לא יצטרכו לעזוב את הסביבה המוכרת להם וימנע מהם קושי ומשבר נוסף בכל הנוגע לגירושי הוריהם.

חשוב להיות מלווה בעורך דין המתמחה בדיני משפחה בכלל ובתביעות פירוק שיתוף בפרט על מנת להגן על זכויותיכם באופן המיטבי ולהבטיח את זכויותיכם.

ניתן לתבוע פירוק שיתוף גם בגין נכסים שאינם רשומים על שמכם בהתאם לחוק יחסי ממון. ככל ואין בידיכם מידע מספק וראייה כוללת על נכסי התא המשפחתי, ניתן לפנות לבית המשפט לקבלת פירוט כל הנכסים הקיימים לבן הזוג השני באמצעות צו לגילוי מידע.

 

 

אנחנו במשרדו של עו"ד איתיאל היקרי מנוסים בתיקי פירוק שיתוף
ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 
 
צרו קשר עם המשרד לקבלת ייעוץ ראשוני חינם: 072-3269250